Terraria Servers Version 1.3.5.3, page 5

Rank Server Players Status Tags
104
N/A
105
N/A
106
N/A
107
N/A
108
Stardust
0 / 20 Hardcore Minigames PvP SSC TShock
109
N/A
110
N/A
111
N/A
112
N/A
113
N/A
114
N/A
115
N/A
116
NA / 20
117
N/A
118
N/A
119
NA / 8 Expert Normal PvE Roleplay Vanilla
120
N/A
121
N/A Hardcore Minigames PvP
122
0 / 100 Freebuild Hardcore PvP Roleplay SSC
123
N/A
124
NA / 8
125
NA / 400 Minigames TShock
126
N/A
127
N/A
128
N/A